Bringstrup & Sigersted

HISTORIE

Til Hagbardshøj knytter der sig sagnet om Hagbard og Signe.

Sigersted Kirke ligger højt i landskabet.

Historiens vingesus går over området, som har været befolket kontinuerligt fra istidsjægernes tid. Ådale har gennem årtusinderne været en kilde til liv og bosætning. Her kunne der fanges fisk og åen kunne fungere som transportvej. Da de omvandrende jægere ændrede livsform og bosatte sig mere permanent var ådalens græsningsland en vigtig kilde til dyrkning af agerbruget.


Sigersted har gennem bondestenalderne været et betydningsfuldt sted. Ved Hagbards Høj er fundet en samlingsplads med religiøs betydning. På et afgrænset område er de døde blevet gravlagt – nogle nok midlertidigt - indtil deres sidste hvilested; stendyssen var blevet bygget. Det religiøse center findes nedenfor højen på det skrånende terræn mod Susåen. Det er af samme karakter, som det kendes fra bl.a. Sarup på Sydvestfyn.


Flere tusind år senere udspandt der sig også et aktivt liv i området. Åen var en vigtig transportvej for varer. På de lokaliteter hvor varerne blev landet opstod der handelsliv. Fra kalkmalerierne i den nærliggende Vrangstrup kirke ved vi, at der har været et kildemarked her i området.

 

Senere opstod landsbyerne Sigersted og Bringstrup. I opførelsen af den nye tids kirker tog man dog lidt af den gamle tro med idet der på fundamentstenene til Sigersteds kirketårn ses både et hjultegn og et skåltegn. Det er nok udtryk for, at sten fra nogle af områdets stendysser er blevet genanvendt i opførelse af kirken.

I modsætning til de fleste andre kirker har Bringstrup kirketårnet placeret mod øst. Forklaringen herpå kan være at man ønskede at markere at denne kirke lå på grænsen mellem to herreder. Men forklaringen kan også være af mere byggeteknisk karakter; at undergrunden i den vestlige ende viste sig ikke at kunne bære tårnets vægt hvorfor man valgte at placere det mod øst. Bringstrup kirke er i øvrigt kendt for nogle meget fine kalkmalerier.


Både Bringstrup og Sigersted er landsbyer, hvor spor af stjerneudskiftningen endnu kan aflæses i landskabet.


I Bringstrup boede en bonde som skrev sig ind i Danmarkshistorien. Han hed Ole Hansen og var den første bonde i kongens råd (Landstinget). En vej i Ringsted by er opkaldt efter ham.

Bringstrup Kirke har tårn mod øst.

Varden ved gadekæret i Sigersted er bygget af marksten samlet i lokalområdet.

Bringstrup Kirke rummer berømte kalkmalerier.