Bringstrup & Sigersted

Bor i vores landsby

En landsby med mange foreninger og aktiviteter

Er du vores nye graver og kirketjener?

Stillingen som gravere og kirketjenere ved Sigersted kirke i Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge pastorat er ledig til besættelse pr. 1. juni 2022 eller snarest muligt.

Facebook-grupper: se opdateringer om aktiviteter og nyheder her

Sy hylder.PNG

Vægtæpper til Friheden

Ser her

Organist søges

En deltidsstilling som organist ved kirkerne i Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge  pastorat er ledig pr. 1.8.2022 eller senere.

Aktivitetskalender

 

Fyraftensgudstjeneste efterfulgt af fællesspisning

 

Fyraftensgudstjeneste er et nyt initiativ fra de to menighedsråd i Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge pastorat. Planen er, at fyraftensgudstjenesterne skal gå på skift i vores tre kirker kl. 17.00 den sidste torsdag i hver måned. December undtaget.

Ørslevunderskovvej
Ørslevunderskovvej

press to zoom

press to zoom
Ørslevunderskovvej
Ørslevunderskovvej

press to zoom
Ørslevunderskovvej
Ørslevunderskovvej

press to zoom
1/9
kroft 2
kroft 2

press to zoom
Høstfesten
Høstfesten

press to zoom
Madbix
Madbix

press to zoom
kroft 2
kroft 2

press to zoom
1/5
 

MoBibben

(overfor forsamlingshuset)

02. — 08. maj 
30. maj—05. juni 
27. juni—3. juli 

(forbehold for ændringer).

Åbningstiderne er 8 - 22 alle dage undtagen fredag og lørdag, hvor der lukkes kl. 20, og mandag hvor der først åbnes  kl. 13.

Faste aktiviteter

ONSDAG  Bibelmaraton i Gyrstinge Præstegård - 19.00

ONSDAG Fodbold (alle hold) 19.00 BSIF/Den nye kunst-
græsbane i Benløse

HVERDAGE (1-10-21 — 31-03- 22) Badminton 18.00 – 22.00 BSIF/Idrætssalen på skolen 

Krolf  vinter pause

NYHEDER

Fællesråd

Lokalrådet holder generalforsamling 
Dato: Tirsdag 22. februar kl. 19.00 i forsamlingshuset Friheden. 

 

I lighed med de sidste år orienterer bestyrelsen for forsamlingshuset Friheden om foregående års arbejde og BSIF afholder generalforsamling samme sted og samme aften. 
 

Dagsorden på Lokalrådets generalforsamling fremgår af vedtægterne: 
a) Valg af dirigent og stemmetællere 
b) Redegørelse vedr. rådets arbejde og økonomi i det forløbne år 
c) Behandling af indkomne forslag 
d) Oplæg vedr. det fremtidige arbejde og  finansieringen af dette 
e) Diskussion 
f) Valg af 3 rådsmedlemmer 
g) Valg af 1 suppleant 
h) Eventuelt 


Forslag der skal behandles, er velkomne og sendes til undertegnede senest en uge før generalforsamlingen. 
Der skal vælges/genvælges 3 rådsmedlemmer og 1 suppleant.

 
Med venlig hilsen 
Lárus Ágústsson 
Formand for Lokalrådet 

 

REFERAT fra Fællesrådsmøde d. 18. januar 2022 
Evaluering af Halloween 2021 
Det gik rigtig godt, labyrinten var en stor succes og kamparenaen var populær og publikum var meget aktive. Middelaldermusikken i kirken fik ros og der var ca. 60 til spisningen. 

 

Annonceringen skal forbedres lokalt - også på skolen. Der skal sættes flere skilte op med lanterner for at vise vej. Vi vil søge Helhedsplanen om penge til permanent installation af lys i laden. Lárus snakker med Kurt fra Præstegårdsudvalget for at få tilladelse.  Rollespilsforeningen laver en liste over hvad der skal 
bruges/laves og hvor. 


Forsamlingshuset 
Har været udlejet hver weekend siden genåbningen, men vi måtte aflyse juletræet i dec., samt onsdags-cafeen og bankospillet her i januar. Vi arbejder på at søge helhedsplanpuljen om renovering af toiletterne. 


Idrætsforeningen 
Fodbolden starter udendørs træning i Benløse d. 19-1. 

 

Badminton har haft en svær sæson i efteråret, da mindst 10 af gangene blev aflyst af skolen.  

 

Der er også problemer med klublokalerne hvor det kniber for skolen at overholde aftalen om at efterlade dem som de var da man kom.

 
Der er nogen udefra som har overmalet idrætsforeningens skur og der ligger ofte skrald og smadrede flasker. Også i skoven kan man se der har været uønskede gæster. 


Da kommunen lavede cykelstien, blev bommene til vejen og skoven fjernet. Vi vil anmode kommunen om genetablering. 

 

BSIF vil søge helhedsplanen om renovering af lysanlægget. 

 

Rollespilsforeningen 
Har fået flere nye medlemmer.  

 

Deltagerne samler hver gang skrald op i skoven og skifter affaldssækkene.  

 

Rollespilsforeningen har også udfordringer fordi skolen aflyser eller begrænser adgang til skolen på spilledage.  
Idrætsforeningen og Rollespilsforeningen sender en liste om problemerne til Lárus som vil invitere skolelederen til et møde herom. 


Menighedsrådet 
Der var 30 deltagere til fyraftensgudstjeneste i Bringstrup, den er desværre aflyst i Sigersted. Fra nytår har vi fået ny organist: Ida fra Alsted og siden 1. dec. har Tilde, også fra Alsted, været kirkesanger. 

Stillingen som graver i Bringstrup er slået op. 

 

Lokalrådet 
Vi holdt borgermøde i september for at få idéer til opdatering af vores helhedsplan. Der var pænt fremmøde og god snak. 

 

Vi arbejder fortsat med trampestier og området ved søen i skoven, hvor der foreslås shelter, bålhytte og opsætning af borde og bænke mm. Dette drøftes med præstegårdsudvalget som ejer skoven.

 
Der var pænt fremmøde til vælgermødet, men politikere ville gerne snakke andet en landsbypolitik. 

 

Der er generalforsamling d. 22. feb. Niels og Lene er på valg og der mangler et medlem og en suppleant. 

 
Landsbyforum har møde d. 24-1 for at tage stilling til de indkomne ansøgninger til helhedsplanpuljen og kulturpuljen.  

 

Sy-gruppen i onsdags-cafeen har fået kr. 9.100, - fra temaudviklingspuljen til kurser og ny software til broderimaskinen.  

 

Vores hjemmeside fungerer rigtig godt. HUSK at meddele nyheder/ændringer til Bruce. OBS ny mailadresse: campbell.brucem@outlook.dk  

 

Puljeansøgninger 
Helhedsplanpuljen og Kulturpuljen: Næste ansøgningsfrist er 15. maj 2022.

 
Vi vil lave en samlet ansøgning om projekter i skoven og på banen, el i præstegården, samt ny computer til broderimaskinen og Lego mindstorm. 3D printer mm. 
Temaudviklingspuljen: søges løbende, der er rigtig mange penge i puljen!

 
Vi har søgt kulturpuljen om penge til foredragene i februar og marts i onsdags-cafeen. 

 

Se http://landsbyforum-ringsted.dk/ 

 

LokalNyt  
Efter at menighedsrådet er kommet med i bladet er det vokset og sidste blad blev det hidtil tykkeste nummer med 40 sider.

 
Vi har mistet nogle annoncører, men fået nogle nye. 

 

Næste møde  
Den 9. maj 2022  
Ref. Lene 

Lokalråd 
HAR DU EN IDÉ? 
Går du med et ønske, et projekt eller en idé som kan være til gavn for lokalområdet? eller vil du afholde et arrangement? 

 

Så er der mulighed for at søge penge til at få det gennemført. 

 

Der er hele 3 forskellige puljer i Ringsted kommune, som støtter projekter i landområderne, og der er mange penge i puljerne lige nu, fordi der pga. coronaen ikke er brugt så mange de 
seneste par år. 

 

TEMAUDVIKLINGSPULJEN  
Kan søges hele året. Puljen støtter og rekvisitter ved f.eks. sommerarrangementer inkl. Sct. Hans, udflugter og byvandringer, afholdelse af eller deltagelse i kurser, reklamer for lokalområder, velkomstfoldere, småt inventar, samt andre småanskaffelser såsom juleudsmykning. Anskaffelser må kun koste 
8.000 kr. pr. anskaffelse ellers skal pengene søges i Helhedsplanpuljen. 


KULTURPULJEN 
Ansøgningsfrister d. 15. jan. 15. maj og 15. okt. Søges primært til honorar og transportomkostninger til foredragsholdere, kunstnere eller koncerter, herunder skuespillere og sangere. Der kan ikke søges støtte til fester. Arrangementerne skal være åbne for alle, der skal være entre og en egenbetaling på 10%

 
HELHEDSPLANEN 
Ansøgningsfrister d. 15. jan. 15. maj og 15. okt. Til større og mindre anlægsarbejder, samt renoveringer. Shelter, borde/bænke, legepladser, stier i skove og bålhytter vil kunne søges her, ligeledes fitnessredskaber, padeltenisbaner, ladestandere, 
indretning af fælleskøkken mm. Projekterne skal være en del af områdets helhedsplan. Der vil være krav om egenbetaling og det forventes man bruger frivilligtimer. 


Læs vores helhedsplan på Landsbyforums hjemmeside. 

 

Alle ansøgninger sendes til Lárus: bringstrupvej77@gmail.com 

 

Læs mere om puljerne på Landsbyforums hjemmeside. 

 

HUSK at følge med på vores hjemmeside bringstrup-
sigersted.dk 

 

VI HAR BRUG FOR DIG  
Syntes du der sker for lidt i vores sogne? Så kom og vær med. 


For at vi kan få gennemført vores projekter er det nødvendigt at flere personer deltager i arbejdet. Arbejdet er frivilligt og udføres af folk som bruger deres fritid på det. Derfor er der brug for mange hænder, hvis vi skal have gang i noget af det vi gerne vil. Kom og oplev fællesskabet.  

 

Forslag til projekter som der kan søges penge til og er drøftet på borgermødet i september 2021: 
• Borde/bænke ved gadekærene og Hagbardshøj m.fl. 
• Vandrestier som forbinder vores områder 
• Skilte med oversigtskort og info om fauna, arkæologi og historie, historie/natur formidling 
• Hjertestartere 
• Flagallé i byerne 
• Kanoture og andre udflugter 
• Dekorative skilte med annoncering af hvad der sker, som f.eks. ved Alsted kirke.  
• Der kan laves shelter, legeplads, bålhytte og opsættes borde/bænke og fitnessredskaber ved søen i skoven 
• BSIF kan søge om klubhus/nyt skur på idrætspladsen 
• Gadekærene og de grønne områder gøres attraktive/
hyggelige 

• Kunst/udsmykning, f.eks. opsætning af  ”kunstbænke” ved gadekærene, vi kan lade nogle kunstnere komme med deres ideer om hvad der passer ind i omgivelserne, evt. gennem Ringsted kunstråd. Bordet og bænken ved Sigersted 
gadekær bruges rigtig meget, især af cyklister, flere cykelruter går gennem vores områder 
• Opsætning af fitnessmaskiner, evt. ved gadekærene 
• Friheden, kan udendørsarealet gøres mere attraktivt, med flere borde/bænke, parasoller, evt. hegn og aflukket mod vejen så børn kan lege der 
• Renovering af toiletterne i Friheden 
• PowerPoint eller lignende program til vores projektor i Friheden 
• Permanent el i præstegårdens lade (bruges til Halloween) 
• Et stisystem fra Sigersted ned til Susåen, hvor skov og naturstyrelsen har sti langs åen 
• Gamle kirkestier genskabes, de skal afmærkes ordentlig 
• Vi kan lave cykelruter/stier, evt. bagom præstegården som flere benytter i dag 
• Cafeen vil søge om 4 nye computere til Lego mindstorm og broderimaskinens programmering  
• Indkøb af 3D printere, Lego mindstorm og rollespilforeningen vil have gavn af dette 
• Flere foredrag og kreative kurser 
• Kan vi lave nogle arbejdsgrupper for de forskellige opgaver? 
Ovenstående liste tages med i den nye udgave af områdets Helhedsplan som forventes færdig i starten af maj 2022. Har du lyst og tid til at deltage så kontakt Lárus på mail bringstrupvej77@gmail.com 

Untitled design (5).png

ÅBEN CAFÈ i Friheden sæsonen 21-22 

 

Ved aftenarrangementerne vil caféen være åben og stå for fællesspisninger, foredrag samt et par sangaftener med blandet indhold. De forskellige arrangementer vil løbende blive omtalt på vores Facebook-side (cafe i friheden Bringstrup) og på Lokalrådets hjemmeside (bringstrup-sigersted.dk). 
 

Forsamlingshuset er åbent fra kl. 14, man er velkommen til at komme og bruge vores broderimaskine og den alm. Symaskine, benytte vores brætspil, spille crossball i salen, sy og strikke, holde møde eller bare snakke og hygge. Man skal selv sørge for kaffe og kage. Vi har masser af ideer og der er mønstre og bøger til inspiration.  


Har du et projekt du vil i gang med eller er du gået i stå, 
hjælper vi hinanden.  


En oversigt over aktiviteter og arrangementer for resten af sæson 21/22 kan ses på næste side. 


Vi vil lave fællesspisning hver gang kl. 18. Kr. 40,- for 
voksne og kr. 10,- for børn under 12 år (med tilmelding). 
Tilmelding til Marianne eller Lene ved at sende SMS til 
61366319 eller 25466188. 

Forsamlingshus

I forbindelse med generalforsamling for BSIF & Lokalrådet den 22. februar 2022 afholder fonden for Friheden også en beretning omkring året 2021. 


Man er også velkommen til at blive bestyrelsesmedlem eller give en hånd med ved vores arbejdsdage eller arrangementer.

 

Det ville være dejligt med nogle friske nye borgere omkring Friheden. 

 

Hvis der skulle være nogle friske folk som kunne tænke sig at give en hånd med, kan man møde op tirsdag d 22 februar kl. 19, eller man kan henvende sig til Erik Christiansen tlf. 
51741120 og høre lidt om forsamlingshuset. 

VÆGTÆPPER til FRIHEDEN 
I 2019 blev vi færdige med det tæppe som vi i sy-gruppen fælles havde syet på til Friheden. Det hænger nu og pynter i huset, men der er flere tomme vægge og vi har fået lyst til at sy end-
nu et. 


Ideen er at tæppet skal forestille en bogreol, hver person udfylder en hylde, med det som kendetegner dig og det du syntes skal stå på din hylde, det behøver ikke kun være bøger. 


Der er mange hylder i sådan en reol og vi vil ger-
ne have flere med i projektet.  


Du behøver ikke have erfaring med at sy og brodere, vi hjælper hinanden. 


Vi mødes ca. hver 14. dag i Friheden, hvor vi har symaskiner og masser af materialer, det koster ikke noget at deltage og vi har det rigtig hyggeligt sammen. 


Når du læser dette blad, er vi i gang, så kom og 
vær med, kig ned til os og se om det er noget for dig.  


Kontakt Lene lsp@knus.dk

BSIF 
Der afholdes ordinær generalforsamling i Bringstrup-Sigersted IF 
Dato: Tirsdag 22. februar kl. 19.00 
Sted: Bringstrup Forsamlingshus ”Friheden” 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Formanden aflægger beretning 
3. Udvalgsformændene aflægger beretning 
4. Kassereren aflægger beretning  
5. Indkommende forslag 
6. Valg til bestyrelsen 
7. Valg af suppleanter 
8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 
9. Valg af udvalgsmedlemmer 
10. Valg af fanebærer og fanebærersuppleant 
11. Uddeling af årets lederpokal 
12. Eventuelt 
Forslag som ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.  


Der vil være bankospil med fine præmier efter generalforsamlingen.

 
På bestyrelsens vegne 
Kenneth Olesen 
Formand - BSIF 

Vintertræning 
Der er vintertræning hver onsdag fra kl. 20.00 – 21.30 på de nye kunstgræsbaner i Benløse. Alle er meget velkomne til at komme og træne med, du behøver ikke være medlem. Vi opfordre alle til at møde omklædt og med godt humør. 

 

SENIOR 
Vi har et, 11 mandshold tilmeldt i serie 6 som vi meget håber på at kunne fortsætte, men det kræver nogle nye kræfter. Så vi håber at se alle vores gamle medlemmer og nye medlemmer 
er selvfølgelig også meget velkomne. Du behøver ikke være en ørn til fodbold, bare du er indstillet på noget kammeratlig hygge og 3. halvleg. 
Hvis du/I er interesserede kan I kontakte Patrick Bendtsen på tlf. 2215 4129 eller Allan Nielsen på 4026 5649 


OLDBOYS (Over 32 år) 
Vi har også et Oldboys 8 mands hold, så hvis du 
har lyst til at komme ud og røre dig lidt, og samti-
digt få noget kammeratligt samvær med i købet 
kontakt Rene Hansen 5192 0333 eller Allan Niel-
sen på bsif@mail.dk  

 

Superveteran oldboys (+50 år) 
Der bliver tilmeldt et superveteran 8 mands hold til amts turnering. Vi kan rigtigt godt bruge flere spillere på +50 holdet, så hvis du syntes om godt kammeratligt samvær og samtidig få lidt motion, 
så er det lige noget for dig. Så hvis du er over 50 år og har lyst til at komme ud og røre dig 
lidt, så kan du kontakte holdleder Kenneth Errboe på 2554 8341 eller dkerrboe@hotmail.com eller fodboldformand Allan Nielsen på bsif@mail.dk for yderligere information.